چیرۆک

درامای دۆبلاژكراوی كوردی "بابم درمە" ئەم بەرهەمە بەرهەمی دۆبلاژكراوی ستۆدیۆكانی كەنالی نیولاین , باس لە میهرەبانی قوربانی دانی باوكێك دەكات كە لە دوای مردنی خێزانەكەی بۆ منالەكانی هەم دایك بووە هەم باوك وە چ زەحمەتیەك دەكێشێت تا منالەكانی گەورە دەكات ,..........................

زنجیره

32:43
بابم درمە 1
هه‌ڵقه‌: 1
35:50
بابم درمە 2
هه‌ڵقه‌: 2
35:21
بابم درمە 3
هه‌ڵقه‌: 3
32:50
بابم درمە 4
هه‌ڵقه‌: 4
36:21
بابم درمە 5
هه‌ڵقه‌: 5
38:27
بابم درمە 6
هه‌ڵقه‌: 6
34:09
بابم درمە 7
هه‌ڵقه‌: 7
36:33
بابم درمە 8
هه‌ڵقه‌: 8
37:38
بابم درمە 9
هه‌ڵقه‌: 9
36:16
بابم درمە 10
هه‌ڵقه‌: 10
38:39
بابم درمە 11
هه‌ڵقه‌: 11
38:39
بابم درمە 12
هه‌ڵقه‌: 12
35:21
بابم درمە 13
هه‌ڵقه‌: 13
37:38
بابم درمە 14
هه‌ڵقه‌: 14
37:38
بابم درمە 15
هه‌ڵقه‌: 15
38:39
بابم درمە 16
هه‌ڵقه‌: 16
37:38
بابم درمە 17
هه‌ڵقه‌: 17
36:16
بابم درمە 18
هه‌ڵقه‌: 18
38:39
بابم درمە 19
هه‌ڵقه‌: 19
37:38
بابم درمە 20
هه‌ڵقه‌: 20
37:09
بابم درمە 21
هه‌ڵقه‌: 21
38:39
بابم درمە 22
هه‌ڵقه‌: 22
39:23
بابم درمە 23
هه‌ڵقه‌: 23
38:39
بابم درمە 24
هه‌ڵقه‌: 24
38:27
بابم درمە 25
هه‌ڵقه‌: 25
37:38
بابم درمە 26
هه‌ڵقه‌: 26
38:27
بابم درمە 27
هه‌ڵقه‌: 27
37:09
بابم درمە 28
هه‌ڵقه‌: 28
38:39
بابم درمە 29
هه‌ڵقه‌: 29
37:38
بابم درمە 30
هه‌ڵقه‌: 30
38:39
بابم درمە 31
هه‌ڵقه‌: 31
38:39
بابم درمە 32
هه‌ڵقه‌: 32
37:38
بابم درمە 33
هه‌ڵقه‌: 33
38:39
بابم درمە 34
هه‌ڵقه‌: 34
37:38
بابم درمە 35
هه‌ڵقه‌: 35
37:38
بابم درمە 36
هه‌ڵقه‌: 36
37:09
بابم درمە 37
هه‌ڵقه‌: 37
37:15
بابم درمە 38
هه‌ڵقه‌: 38
37:09
بابم درمە 39
هه‌ڵقه‌: 39
37:09
بابم درمە 40
هه‌ڵقه‌: 40
37:38
بابم درمە 41
هه‌ڵقه‌: 41
38:39
بابم درمە 42
هه‌ڵقه‌: 42
37:15
بابم درمە 43
هه‌ڵقه‌: 43
38:27
بابم درمە 44
هه‌ڵقه‌: 44
38:27
بابم درمە 45
هه‌ڵقه‌: 45
37:38
بابم درمە 46
هه‌ڵقه‌: 46
37:38
بابم درمە 47
هه‌ڵقه‌: 47
37:09
بابم درمە 48
هه‌ڵقه‌: 48
37:00
بابم درمە 49
هه‌ڵقه‌: 49
37:00
بابم درمە 50
هه‌ڵقه‌: 50
37:00
بابم درمە 51
هه‌ڵقه‌: 51
37:00
بابم درمە 52
هه‌ڵقه‌: 52
37:38
بابم درمە 53
هه‌ڵقه‌: 53
37:00
بابم درمە 54
هه‌ڵقه‌: 54
37:38
بابم درمە 55
هه‌ڵقه‌: 55
37:15
بابم درمە 56
هه‌ڵقه‌: 56
37:38
بابم درمە 57
هه‌ڵقه‌: 57
37:38
بابم درمە 58
هه‌ڵقه‌: 58
37:38
بابم درمە 59
هه‌ڵقه‌: 59
37:38
بابم درمە 60
هه‌ڵقه‌: 60
38:39
بابم درمە 61
هه‌ڵقه‌: 61
37:38
بابم درمە 62
هه‌ڵقه‌: 62
37:38
بابم درمە 63
هه‌ڵقه‌: 63
37:38
بابم درمە 64
هه‌ڵقه‌: 64
37:38
بابم درمە 65
هه‌ڵقه‌: 65
37:38
بابم درمە 66
هه‌ڵقه‌: 66
38:39
بابم درمە 67
هه‌ڵقه‌: 67
38:39
بابم درمە 68
هه‌ڵقه‌: 68
38:39
بابم درمە 69
هه‌ڵقه‌: 69
37:38
بابم درمە 70
هه‌ڵقه‌: 70
37:38
بابم درمە 71
هه‌ڵقه‌: 71
37:38
بابم درمە 72
هه‌ڵقه‌: 72
37:38
بابم درمە 73
هه‌ڵقه‌: 73
37:38
بابم درمە 74
هه‌ڵقه‌: 74
37:38
بابم درمە 75
هه‌ڵقه‌: 75
37:38
بابم درمە 76
هه‌ڵقه‌: 76
37:38
بابم درمە 77
هه‌ڵقه‌: 77
39:42
بابم درمە 78
هه‌ڵقه‌: 78
37:38
بابم درمە 79
هه‌ڵقه‌: 79
37:38
بابم درمە 80
هه‌ڵقه‌: 80
37:38
بابم درمە 81
هه‌ڵقه‌: 81
39:42
بابم درمە 82
هه‌ڵقه‌: 82
37:38
بابم درمە 83
هه‌ڵقه‌: 83
39:42
بابم درمە 84
هه‌ڵقه‌: 84
37:38
بابم درمە 85
هه‌ڵقه‌: 85
37:38
بابم درمە 86
هه‌ڵقه‌: 86
37:38
بابم درمە 87
هه‌ڵقه‌: 87
37:38
بابم درمە 88
هه‌ڵقه‌: 88
37:38
بابم درمە 89
هه‌ڵقه‌: 89
37:38
بابم درمە 90
هه‌ڵقه‌: 90
39:42
بابم درمە 91
هه‌ڵقه‌: 91
39:42
بابم درمە 92
هه‌ڵقه‌: 92
38:39
بابم درمە 93
هه‌ڵقه‌: 93
38:39
بابم درمە 94
هه‌ڵقه‌: 94
39:42
بابم درمە 95
هه‌ڵقه‌: 95
39:42
بابم درمە 96
هه‌ڵقه‌: 96
37:38
بابم درمە 96
هه‌ڵقه‌: 96
37:38
بابم درمە 97
هه‌ڵقه‌: 97
37:38
بابم درمە 98
هه‌ڵقه‌: 98
37:00
بابم درمە 99
هه‌ڵقه‌: 99
37:00
بابم درمە 100
هه‌ڵقه‌: 100
37:00
بابم درمە 101
هه‌ڵقه‌: 101
37:00
بابم درمە 102
هه‌ڵقه‌: 102
37:00
بابم درمە 103
هه‌ڵقه‌: 103
37:00
بابم درمە 104
هه‌ڵقه‌: 104
37:00
بابم درمە 105
هه‌ڵقه‌: 105
37:00
بابم درمە 106
هه‌ڵقه‌: 106
37:00
بابم درمە 107
هه‌ڵقه‌: 107
37:00
بابم درمە 108
هه‌ڵقه‌: 108
37:00
بابم درمە 109
هه‌ڵقه‌: 109
37:00
بابم درمە 110
هه‌ڵقه‌: 110
37:00
بابم درمە 111
هه‌ڵقه‌: 111
37:00
بابم درمە 112
هه‌ڵقه‌: 112
37:00
بابم درمە 113
هه‌ڵقه‌: 113
37:00
بابم درمە 114
هه‌ڵقه‌: 114
37:00
بابم درمە 115
هه‌ڵقه‌: 115
37:00
بابم درمە 116
هه‌ڵقه‌: 116
37:00
بابم درمە 117
هه‌ڵقه‌: 117
37:00
بابم درمە 118
هه‌ڵقه‌: 118
37:00
بابم درمە 119
هه‌ڵقه‌: 119
37:00
بابم درمە 120
هه‌ڵقه‌: 120
37:00
بابم درمە 121
هه‌ڵقه‌: 121
37:00
بابم درمە 122
هه‌ڵقه‌: 122
37:00
بابم درمە 123
هه‌ڵقه‌: 123
37:00
بابم درمە 124
هه‌ڵقه‌: 124
37:00
بابم درمە 125
هه‌ڵقه‌: 125
37:00
بابم درمە 126
هه‌ڵقه‌: 126
37:00
بابم درمە 127
هه‌ڵقه‌: 127
37:38
بابم درمە 128
هه‌ڵقه‌: 128
37:00
بابم درمە 129
هه‌ڵقه‌: 129
37:00
بابم درمە 130
هه‌ڵقه‌: 130
37:00
بابم درمە 131
هه‌ڵقه‌: 131
37:00
بابم درمە 132
هه‌ڵقه‌: 132
37:00
بابم درمە 133
هه‌ڵقه‌: 133
37:00
بابم درمە 134
هه‌ڵقه‌: 134
37:00
بابم درمە 135
هه‌ڵقه‌: 135
37:00
بابم درمە 136
هه‌ڵقه‌: 136
37:00
بابم درمە 137
هه‌ڵقه‌: 137
37:00
بابم درمە 138
هه‌ڵقه‌: 138
37:00
بابم درمە 139
هه‌ڵقه‌: 139
37:00
بابم درمە 140
هه‌ڵقه‌: 140
37:00
بابم درمە 141
هه‌ڵقه‌: 141
37:00
بابم درمە 142
هه‌ڵقه‌: 142
37:00
بابم درمە 143
هه‌ڵقه‌: 143
37:00
بابم درمە 144
هه‌ڵقه‌: 144
37:00
بابم درمە 145
هه‌ڵقه‌: 145
37:00
بابم درمە 146
هه‌ڵقه‌: 146
37:00
بابم درمە 147
هه‌ڵقه‌: 147
37:00
بابم درمە 148
هه‌ڵقه‌: 148
37:00
بابم درمە 149
هه‌ڵقه‌: 149 كۆتایی بەشی یەكەم

ریکلام

گه‌له‌ری

هیچ بابەتێک به‌رده‌ست نیه‌ .