خوشک و براکانم
خوشک و براکانم
بینین
دڵخوازەکانم

خوشک و براکانم

ئەڵقەکان
17
0
ئەڵقە 17 771
16
0
ئەڵقە 16 1594
15
0
ئەڵقە 15 2771
14
0
ئەڵقە 14 2372
13
0
ئەڵقە 13 1840
12
0
ئەڵقە 12 1993
11
0
ئەڵقە 11 1930
10
0
ئەڵقە 10 3230
9
0
ئەڵقە 9 2413
8
0
ئەڵقە 8 2020
7
0
ئەڵقە 7 2236
6
0
ئەڵقە 6 1741